YellSL

Algemene Voorwaarden Yell SL B.V.

ARTIKEL 1 – Definities

Gebruiker: Gebruiker van deze algemene voorwaarden, namelijk Yell SL B.V.
Contractspartij: De contractspartij van gebruiker.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten tussen de gebruiker en de contractspartij.

ARTIKEL 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De koopovereenkomst komt tot stand nadat de contractspartij een bestelling heeft geplaatst en de gebruiker aangegeven heeft die bestelling te zullen leveren.
 2. Gebruiker verkoopt online via de webshop of persoonlijk: haar, borstels, scharen en overige kappersbenodigdheden.
 3. De overeenkomst tot het deelnemen aan een cursus komt tot stand nadat de contractspartij één of meer personen heeft aangemeld en gebruiker schriftelijk of mondeling heeft bevestigd de betreffende cursus aan deze personen te zullen geven.

ARTIKEL 4 – Verplichtingen van de gebruiker

 1. Gebruiker staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
 2. Gebruiker wordt geacht te werken volgens de geldende wet- en regelgeving en stand der techniek.

ARTIKEL 5 – Verplichtingen van de contractspartij

 1. De contractspartij dient de gebruiker voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.
 2. De contractspartij heeft de plicht alle door de gebruiker gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.
 3. De contractspartij die met gebruiker een overeenkomst sluit tot het deelnemen aan een cursus, kan na ontvangst van het filmpje over de toe te passen techniek, niet meer annuleren, noch geld terugvragen. Alsdan is het gehele overeengekomen cursusbedrag aan gebruiker verschuldigd.

ARTIKEL 6 – Betaling

 1. Betalingen aan gebruiker dienen binnen 14 dagen na factuurdatum met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de contractspartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de contractspartij van rechtswege in verzuim. Contractspartij is dan de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de contractspartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
 3. Gebruiker heeft het recht de door de contractspartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de contractspartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De contractspartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem/haar aan gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Indien de contractspartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn/haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de contractspartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel conform De Wet Incassokosten (WIK). Indien gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke kosten en executiekosten zullen eveneens op de contractspartij worden verhaald.

ARTIKEL 7 – Retourneren

 1. Haar dat door de contractspartij besteld en aan hem/haar geleverd is, kan slechts geretourneerd worden, indien het ongebruikt is en voorzien is van de oorspronkelijke verpakking.

ARTIKEL 8 – Aansprakelijkheid

 1. Gebruiker is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging in de levering ten gevolge van omstandigheden die niet in haar macht liggen, zoals vertraagde postbezorging of staking bij de post.
 2. De contractspartij is tegenover gebruiker aansprakelijk voor door gebruiker geleden schade die door een aan de contractspartij toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt, imagoschade daaronder begrepen.
 3. De contractspartij die haar bij gebruiker heeft gekocht, is er verantwoordelijk voor dat dat haar op een professionele wijze bij zijn/haar cliënte wordt gezet.
 4. Gebruiker is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten die de contractspartij, of iemand in zijn/haar dienst danwel een stagiaire, maakt bij het zetten van het bij gebruiker bestelde haar.
 5. Het haar dat bij gebruiker wordt besteld, is een natuurproduct. Invloeden van buitenaf kunnen invloed hebben op de kleur en structuur van het haar. Gebruiker kan daar niet aansprakelijk voor worden gesteld.
 6. Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of verandering van het door de contractspartij gezette haar ten gevolge van de niet goede verzorging door de contractspartij en/of zijn/haar cliënt en/of het niet opvolgen van de verzorgingsvoorschriften door de contractspartij en/of zijn/haar cliënt.
 7. Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele allergische reacties op het haar en/of de materialen waarmee het haar is vastgezet.
 8. Nadat het bij gebruiker gekochte haar door de contractspartij gezet is, is ruilen niet meer mogelijk. Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele klachten over kleur of structuur van het haar, aangezien de contractspartij en/of zijn/haar cliënt daar bij de aankoop mee heeft ingestemd.

ARTIKEL 9 – Klachten

 1. De contractspartij is verplicht om eventuele tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij gebruiker in te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de contractspartij.
 2. Gebruiker dient klachten afdoende te onderzoeken. Gebruiker zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 3. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

ARTIKEL 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op de overeenkomsten met gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 2. Uitsluitend de rechtbank Zeeland-West-Brabant is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij een andere rechtbank volgens dwingend recht bevoegd is.
 3. Een geschil wordt pas aan de bevoegde rechtbank voorgelegd nadat partijen eerst getracht hebben om het geschil minnelijk op te lossen.

ARTIKEL 11 – Wijzigingen

Indien gebruiker deze algemene voorwaarden wijzigt, stelt zij de contractspartij daarvan op de hoogte en overhandigt zij de meest actuele versie die vanaf de eerstvolgende te sluiten overeenkomst van toepassing zijn.

ARTIKEL 12 – Afwijkingen

Individuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden, met inbegrip van individuele aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de gebruiker en contractspartij worden vastgelegd. Hetgeen in aparte schriftelijke overeenkomst is vastgelegd gaat vóór het in deze algemene voorwaarden bepaalde.