YellSL

Algemene voorwaarden Yell SL Hairweaving Studio

ARTIKEL 1 – Definities

Gebruiker: Gebruiker van deze algemene voorwaarden, namelijk Marielle Bastiaansen handelende onder de naam Yell SL Hairweaving Studio.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten tussen de gebruiker en de consument.

ARTIKEL 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De behandelovereenkomst komt tot stand nadat de consument gevraagd heeft om een behandeling en gebruiker aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.
 2. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient de gebruiker de consument te informeren over de ter zake geldende prijs.
 3. Bij een reeks behandelingen kan de afgesproken prijs tussentijds worden verhoogd. Gebruiker is immers steeds afhankelijk van de op dat moment geldende haarprijs.

ARTIKEL 4 – Verplichtingen van de gebruiker

 1. Gebruiker staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
 2. Gebruiker licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. De gebruiker vraagt de consument naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
 3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de door haar geleverde producten, aangezien dit natuurproducten betreft.
 4. Gebruiker verstrekt de consument verzorgingsvoorschriften om de kwaliteit van de geleverde en gezette producten zo lang mogelijk optimaal te houden.
 5. Gebruiker werkt volgens de geldende wet- en regelgeving en de stand der techniek.

ARTIKEL 5 – Verplichtingen van de consument

 1. De consument is verplicht om de gemaakte afspraak na te komen, behoudens een eventueel ziekenhuisbezoek of sterfgeval in de directe familie. Op verzoek van gebruiker verstrekt de consument daar bewijs van. De afspraak dient vervolgens zo spoedig mogelijk alsnog te worden ingepland.
 2. De consument dient gebruiker voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.
 3. De consument heeft de plicht alle door de gebruiker gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die zij voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.
 4. Na de behandeling dient de consument de door gebruiker verstrekte verzorgingsvoorschriften stipt op te volgen en is zij zelf verantwoordelijk voor de verzorging van het gezette haar.

ARTIKEL 6 – Betaling

 1. Betalingen aan gebruiker dienen direct na de verrichte werkzaamheden c.q. aankoop contant of per pin te geschieden. Indien van toepassing, zal gebruiker (een deel van) het factuurbedrag bij de ziektekostenverzekeraar indienen.
 2. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de consument van rechtswege in verzuim. Contractspartij is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
 3. Gebruiker heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De consument is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem/haar aan gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
  Versie B2C
 5. Indien de consument in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn/haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel conform De Wet Incassokosten (WIK). Indien gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke kosten en executiekosten zullen eveneens op de consument worden verhaald.

ARTIKEL 7 – Aansprakelijkheid

 1. Gebruik van Yell SL Hairweaving geschiedt geheel op eigen risico. Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan aan het eigen haar en/of hoofdhuid tijdens het gebruik ervan.
 2. Het haar dat door gebruiker wordt gezet is een natuurproduct. Invloeden van buitenaf kunnen invloed hebben op de kleur en structuur van het haar. Gebruiker kan daar niet aansprakelijk voor worden gesteld.
 3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of verandering van het gezette haar ten gevolge van de niet goede verzorging door de consument en/of het niet opvolgen van de verzorgingsvoorschriften door de consument.
 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele allergische reacties op het haar en/of de materialen waarmee het haar is vastgezet.
 5. Nadat het haar door gebruiker gezet is, is ruilen niet meer mogelijk. Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele klachten over kleur of structuur van het haar, aangezien de consument daar voor het zetten mee heeft ingestemd.

ARTIKEL 8 – Klachten

 1. De consument is verplicht om eventuele tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij gebruiker in te dienen en meteen een nieuwe afspraak met gebruiker te maken. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de consument.
 2. Gebruiker dient klachten afdoende te onderzoeken. Gebruiker zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 3. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

ARTIKEL 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op de overeenkomsten met gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 2. Uitsluitend de rechtbank Zeeland-West-Brabant is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij een andere rechtbank volgens dwingend recht bevoegd is.
 3. Een geschil wordt pas aan de bevoegde rechtbank voorgelegd nadat partijen eerst getracht hebben om het geschil minnelijk op te lossen.

ARTIKEL 10 – Wijzigingen

Indien gebruiker deze algemene voorwaarden wijzigt, stelt zij de consument daarvan op de hoogte en overhandigt zij de meest actuele versie die vanaf de eerstvolgende te sluiten overeenkomst van toepassing zijn.

ARTIKEL 11 – Afwijkingen

Individuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden, met inbegrip van individuele aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de gebruiker en consument worden vastgelegd. Afwijkingen zijn alleen mogelijk, indien deze in het voordeel van de consument zijn. Hetgeen in aparte schriftelijke overeenkomst is vastgelegd gaat vóór het in deze algemene voorwaarden bepaalde.